FreakOut Pte. Ltd. (sau đây gọi là “Công ty”) sử dụng hệ thống phân phối quảng cáo “FreakOut ” “FreakOut Video”, để hiển thị quảng cáo ước tính có liên quan cao đến người dùng, được dựa trên thông tin về người dùng. Công ty nhận ra tầm quan trọng của Thông tin cá nhân và ngoài việc tuân thủ luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật, quy định và hướng dẫn liên quan khác, Công ty còn áp dụng các biện pháp sau để đảm bảo bảo vệ Thông tin cá nhân và Dữ liệu thông tin.

Mục 1. Chính sách cơ bản về bảo vệ thông tin cá nhân

1. Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là thông tin về một cá thể sống, bao gồm tên, ngày sinh và các mô tả khác, có thể được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể. Điều này bao gồm thông tin mà bản thân nó có thể xác định một cá nhân cụ thể, cũng như thông tin mà có thể được kết hợp với các thông tin khác để dễ dàng xác định một cá nhân cụ thể (Luật bảo vệ thông tin cá nhân Điều 2 khoản 1).

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sẽ sử dụng Thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để thực hiện các mục đích sau. Công ty sẽ phải được sự đồng ý trước khi sử dụng Thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích dưới đây:

(1)  Cung cấp cho người dùng sử dụng các dịch vụ của Công ty một cách trơn tru (các dịch vụ liên quan đến quảng cáo, quản lý phương tiện, kinh doanh liên quan khác)
(2) Tạo dữ liệu thống kê liên quan đến các dịch vụ của Công ty
(3) Trả lời câu hỏi của người dùng
(4) Lập kế hoạch cho các dịch vụ mới liên quan đến các dịch vụ trong tương lai của Công ty
(5) Cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ của Công ty
(6) Các mục đích khác được quy định riêng trong các dịch vụ khác nhau của Công ty

3. Hạn chế sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sẽ không sử dụng Thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc hoàn thành các mục đích sử dụng mà không có sự đồng ý trước của cá nhân. Ngay cả trong trường hợp Thông tin cá nhân có được trong quá trình sáp nhập hoặc các lý do khác, điều này sẽ không được xử lý ngoài phạm vi mục đích sử dụng trước khi bàn giao mà không có sự đồng ý trước của cá nhân. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng trong các trường hợp sau:

(1) Khi được quy định bởi pháp luật và các điều luật
(2) Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của con người và khi được sự đồng ý của cá nhân trong câu hỏi là khó khăn
(3) Khi đặc biệt cần thiết cho việc cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển của trẻ khỏe mạnh và khi có được sự đồng ý của cá nhân trong câu hỏi
(4) Khi cần thiết để hợp tác với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương hoặc các bên được ủy quyền theo luật pháp và khi có được sự đồng ý của cá nhân trong câu hỏi có thể cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ nói trên

4. Thu thập thông tin cá nhân phù hợp

Công ty sẽ thu thập Thông tin cá nhân bằng các biện pháp thích hợp và sẽ không lấy Thông tin cá nhân bằng các biện pháp gian dối hoặc sai trái. Công ty cũng cẩn thận không thu thập thông tin liên quan đến trẻ em dưới 15 tuổi mà không có sự đồng ý của người giám hộ.

5. Thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân tại thời điểm mua lại

Công ty sẽ thu thập Thông tin cá nhân bằng các biện pháp thích hợp và sẽ không lấy Thông tin cá nhân bằng các biện pháp gian dối hoặc sai trái. Công ty cũng cẩn thận không thu thập thông tin liên quan đến trẻ em dưới 15 tuổi mà không có sự đồng ý của người giám hộ.

Công ty sẽ công bố mục đích sử dụng trước khi có được bất kỳ Thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng trong các trường hợp sau:

(1) Khi có nguy cơ thiệt hại đến tính mạng, cơ thể hoặc tài sản hoặc các quyền và lợi ích khác của người dùng hoặc bên thứ ba khác, bằng cách thông báo cho người dùng hoặc xuất bản mục đích sử dụng
(2) Khi có rủi ro thiệt hại về quyền hoặc lợi ích hợp pháp của Công ty bằng cách thông báo cho người dùng hoặc xuất bản mục đích sử dụng
(3) Khi cần thiết, hợp tác với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương hoặc các bên được ủy quyền theo luật pháp và khi thông báo cho người dùng hoặc xuất bản mục đích sử dụng có thể cản trở việc thực hiện các nghĩa vụ nói trên
(4) Trường hợp được coi là mục đích sử dụng rõ ràng dựa trên các tình huống xung quanh việc mua lại

6. Thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Trong trường hợp Công ty thay đổi mục đích sử dụng Thông tin cá nhân, những thay đổi này sẽ không vượt quá phạm vi hợp lý về mức độ phù hợp đáng kể với mục đích sử dụng trước đó. Người dùng sẽ được thông báo về những thay đổi nói trên cho mục đích sử dụng và chúng sẽ được công bố.

7. Quản lý an toàn thông tin cá nhân và giám sát nhân viên

Công ty sẽ thiết lập các quy định để bảo vệ Thông tin cá nhân để quản lý an toàn Thông tin cá nhân chống rò rỉ, mất mát hoặc thiệt hại khác và sẽ cung cấp sự giám sát cần thiết cho nhân viên.

8. Giám sát các nhà thầu phụ

Trong trường hợp Công ty ký hợp đồng toàn bộ hoặc một phần việc xử lý Thông tin cá nhân, Công ty sẽ ký hợp đồng với nhà thầu phụ, bao gồm bảo mật hoặc sẽ được thỏa thuận về các điều khoản và điều kiện do Công ty đặt ra và sẽ giám sát phù hợp và cần thiết để đảm bảo rằng nhà thầu phụ thực hiện quản lý thông tin cá nhân phù hợp.

9. Giới hạn cung cấp cho bên thứ ba

Công ty sẽ không cung cấp Thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý trước của người dùng, trừ các trường hợp sau:

(1) Khi được quy định bởi pháp luật và các điều luật
(2) Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của con người và khi có được sự đồng ý của cá nhân trong câu hỏi là khó khăn
(3) Khi đặc biệt cần thiết cho việc cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển sức khoẻ của trẻ và khi có được sự đồng ý của cá nhân trong câu hỏi
(4) Khi cần thiết để hợp tác với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương hoặc các bên được ủy quyền theo luật pháp và khi có được sự đồng ý của cá nhân trong câu hỏi có thể cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ nói trên
(5) Khi những điều sau đây đã được công bố hoặc công bố trước: Mục đích sử dụng bao gồm tiết lộ cho bên thứ ba dữ liệu được cung cấp cho bên thứ ba Phương tiện hoặc phương thức cung cấp cho bên thứ ba Dừng cung cấp Thông tin cá nhân cho bên thứ ba theo yêu cầu của người dùng
Tuy nhiên, trong các trường hợp sau, điều trên sẽ không áp dụng cho bên thứ ba: Trường hợp Công ty thực hiện việc xử lý tất cả hoặc một phần thông tin cá nhân trong phạm vi hoàn thành mục đích sử dụng, khi thông tin cá nhân được cung cấp cho mục đích kinh doanh liên tục, khi thông tin cá nhân được sử dụng cùng với các bên cụ thể, và khi liên quan đến các mục thông tin cá nhân được sử dụng trong liên kết, thực tế việc sử dụng đó sẽ diễn ra, phạm vi của người dùng hợp tác, mục đích sử dụng cho người dùng hợp tác, và việc quản lý thông tin cá nhân nói trên, người dùng sẽ được thông báo trước hoặc được cung cấp cơ hội để dễ dàng biết tên và tên công ty của các bên chịu trách nhiệm. Khi Thông tin cá nhân được sử dụng cùng với các bên cụ thể, trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng hoặc tên và tên công ty của người quản lý có trách nhiệm, người dùng sẽ được thông báo trước hoặc có cơ hội dễ dàng biết về chi tiết của sự thay đổi.

10. Xuất bản các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân

Công ty sẽ cho người dùng biết những điều sau đây liên quan đến Thông tin cá nhân và sẽ trả lời các yêu cầu từ người dùng mà không chậm trễ. Mục đích của việc sử dụng Thông tin cá nhân (trừ khi không có nghĩa vụ nào tồn tại theo luật bảo vệ thông tin cá nhân. Khi có quyết định không phản hồi, điều này sẽ được người dùng biết đến mà không chậm trễ.)

11. Tiết lộ thông tin cá nhân

Khi Công ty được người dùng yêu cầu tiết lộ Thông tin cá nhân của mình, Công ty sẽ làm như vậy không chậm trễ. Tuy nhiên, trong trường hợp tiết lộ nói trên thuộc bất kỳ mục nào sau đây, tất cả hoặc một phần Thông tin cá nhân nói trên có thể không được tiết lộ và khi quyết định được đưa ra để không tiết lộ, người dùng sẽ được thông báo về hiệu ứng này mà không chậm trễ:

(1) Khi điều đó có thể dẫn đến thiệt hại về tính mạng, cơ thể, tài sản hoặc các quyền và lợi ích khác của người dùng hoặc bên thứ ba
(2) Khi điều đó có thể dẫn đến những trở ngại đáng kể cho việc triển khai đúng hoạt động kinh doanh của Công ty
(3) Khi nào nó sẽ dẫn đến việc vi phạm các luật và quy định khác về nguyên tắc, thông tin không phải là thông tin cá nhân, như nhật ký truy cập, sẽ không được tiết lộ.

12. Sửa thông tin cá nhân

Trường hợp người dùng yêu cầu Công ty chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa (sau đây gọi là “chỉnh sửa, v.v.”) cho nội dung của Thông tin cá nhân vì nó không chính xác, trừ trường hợp các quy trình cụ thể khác được quy định bởi các luật hoặc quy định khác, Công ty sẽ tiến hành kiểm tra yêu cầu về tình huống không chậm trễ trong phạm vi cần thiết để hoàn thành mục đích sử dụng, và dựa trên kết quả kiểm tra nói trên, sẽ sửa chữa v.v. cho Thông tin cá nhân và thông báo cho người dùng.

13. Tạm dừng sử dụng thông tin cá nhân

Trường hợp người dùng yêu cầu Công ty tạm dừng sử dụng hoặc xóa (sau đây gọi là “tạm dừng sử dụng, v.v.”) thông tin cá nhân của người dùng với lý do nó đã được sử dụng ngoài phạm vi mục đích sử dụng được công bố trước đó hoặc đã được mua bằng các biện pháp gian dối hoặc sai trái, Công ty sẽ thực hiện kiểm tra yêu cầu theo yêu cầu mà không trì hoãn và dựa trên kết quả sẽ tạm dừng việc sử dụng Thông tin cá nhân và thông báo cho người dùng. Tuy nhiên, trong trường hợp tạm dừng sử dụng, v.v. Thông tin sẽ quá tốn kém hoặc khó khăn, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp thay thế để bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng.

14. Giải thích lý do

Công ty sẽ làm việc để giải thích lý do khi thông báo cho người dùng về bất kỳ quyết định nào sau đây mặc dù có yêu cầu từ người dùng.

(1) Thông báo về mục đích sử dụng không được đưa ra
(2) Tất cả hoặc một phần Thông tin cá nhân không được tiết lộ
(3) Việc sử dụng thông tin cá nhân không bị dừng
(4) Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba không bị tạm dừng

Mục 2. Sử dụng dữ liệu thông tin

1. Định nghĩa dữ liệu thông tin

Dữ liệu thông tin đề cập đến thông tin như giới tính, thông tin liên quan đến sở thích cá nhân, v.v., cookie và thông tin địa chỉ IP, v.v. và đó là thông tin nhật ký liên quan đến việc sử dụng Internet, không thể nhận dạng một cá nhân.

2. Thu thập dữ liệu thông tin

Công ty sẽ cấp một ID ngẫu nhiên soạn một chuỗi duy nhất cho mọi trình duyệt được người dùng sử dụng để duyệt (sau đây gọi là ID Unique Unique ID), sẽ được trình duyệt lưu trữ dưới dạng cookie.
Ngoài ra, trong trường hợp ứng dụng điện thoại thông minh không sử dụng cookie, số nhận dạng quảng cáo trên điện thoại thông minh do HĐH điện thoại thông minh cung cấp để nhận dạng người dùng (IDFA hoặc Google Advertising ID) sẽ được sử dụng làm ID duy nhất. có được bằng cookie, IDFA hoặc ID quảng cáo Google:

(1) Tác nhân người dùng
(2) Địa chỉ IP
(3) Thông tin thiết bị (Nexus 7, sc-03g, v.v.)
(4) Đường dẫn đến trang
(5) Ngày truy cập
(6) Thông tin hành vi duyệt web và thông tin chuyển đổi được xác định riêng cho từng nhà quảng cáo
(7) Định danh quảng cáo

Dữ liệu thông tin mà Công ty có được không được coi là thông tin cá nhân, vì nó không thể xác định một cá nhân cụ thể và điều này không thể được thực hiện dễ dàng ngay cả khi kết hợp với thông tin khác.

Ngoài những điều trên, Công ty có thể lấy từ dữ liệu hợp tác của các doanh nghiệp (bên thứ ba) như thông tin phân khúc được xâu thành ID duy nhất do Công ty cấp. Dữ liệu này không bao gồm dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân, vì ID duy nhất là ban hành ngẫu nhiên liên quan đến trình duyệt.

3. Mục đích sử dụng dữ liệu thông tin

Dữ liệu thông tin mà Công ty có được sử dụng để phân phối quảng cáo trực tuyến, để đo lường hiệu quả của phân phối quảng cáo và đặc biệt cho các ứng dụng sau.

(1) Việc phân loại người dùng dựa trên lịch sử hành vi của họ, như được xác định bởi nhà quảng cáo, đại lý quảng cáo và phương tiện truyền thông khác sử dụng dịch vụ của Công ty và phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên các phân loại này
(2) Đo lường hiệu quả quảng cáo, phân tích thị trường và tạo báo cáo nghiên cứu thị trường
(3) Đảm bảo sử dụng trơn tru các dịch vụ của Công ty bởi các doanh nghiệp hợp tác với Công ty
(4) Việc tạo dữ liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của Công ty
(5) Để sử dụng trong việc lập kế hoạch dịch vụ mới liên quan đến các dịch vụ trong tương lai của Công ty

4. Thay đổi mục đích sử dụng dữ liệu thông tin

Trong trường hợp Công ty thay đổi mục đích sử dụng dữ liệu thông tin, các thay đổi nói trên sẽ không vượt quá phạm vi được chấp nhận hợp lý của mục đích sử dụng trước khi thay đổi và các thay đổi cho mục đích sử dụng sẽ được công khai.

5. Quản lý an toàn dữ liệu thông tin và giám sát nhân viên

Công ty sẽ cung cấp sự giám sát cần thiết và phù hợp cho nhân viên để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị rò rỉ, mất mát hoặc thiệt hại khác và để đảm bảo quản lý an toàn các thông tin người dùng khác.

6. Giám sát của nhà thầu phụ

Trong trường hợp Công ty ký hợp đồng toàn bộ hoặc một phần việc xử lý dữ liệu thông tin, Công ty sẽ ký hợp đồng với nhà thầu phụ bao gồm bảo mật và sẽ cung cấp giám sát phù hợp và cần thiết để đảm bảo rằng nhà thầu phụ thực hiện quản lý phù hợp dữ liệu thông tin.

7. Cung cấp cho bên thứ ba

Trong các trường hợp sau đây, Công ty sẽ cung cấp dữ liệu thông tin cho bên thứ ba.

(1) Khi được quy định bởi pháp luật và các điều khoản
(2) Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của con người và khi có được sự đồng ý của cá nhân trong câu hỏi là khó khăn
(3) Khi đặc biệt cần thiết cho việc cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển của trẻ khỏe mạnh và khi có được sự đồng ý của cá nhân trong câu hỏi
(4) Khi cần thiết để hợp tác với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương hoặc các bên được ủy quyền theo luật pháp và khi có được sự đồng ý của cá nhân trong câu hỏi có thể cản trở việc thực hiện các nghĩa vụ nói trên
(5) Trường hợp các doanh nghiệp hợp tác với Công ty yêu cầu dữ liệu thông tin
(6) Để tiếp tục kinh doanh trong trường hợp sáp nhập hoặc lý do khác

8. Thay đổi chính sách bảo mật

Công ty có thể thay đổi nội dung của Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào và nội dung sau khi thay đổi sẽ được áp dụng.

9. Từ chối

Bật tùy chọn từ chối sẽ ngăn trình duyệt hoặc ứng dụng điện thoại thông minh của bạn tích lũy thông tin duyệt web và sẽ tạm ngừng sử dụng thông tin đó (bao gồm việc cung cấp cho bên thứ ba).
Chức năng từ chối cần được đặt cho từng trình duyệt và sau khi từ chối, thông tin về các lượt truy cập vào website của người dùng sẽ không còn được thu thập nữa. Tuy nhiên, trong trường hợp xóa cookie hoặc thay đổi thiết bị đầu cuối vô hiệu hóa cài đặt này, việc tích lũy, sử dụng và cung cấp thông tin cho bên thứ ba có thể được khuyến nghị trong một số trường hợp.
Vui lòng xem liên kết sau để kích hoạt chức năng từ chối:
Thông tin từ chối
(được bật ngay khi chức năng nhắm mục tiêu lại được yêu cầu)